GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM LẠNG SƠN

 • BỘ MÁY TỔ CHỨC

  Bấm vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

CÁC PHÒNG BAN


 • Điện thoại : 0253.887.415.

  Chức năng nhiệm vụ : Tham mưu cho Giám đốc về việc sắp xếp cán bộ và tổ chức nhân sự; ban hành các quy định nội vụ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định đó đối với các phòng thuộc Trung tâm; Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm; lập dự toán, lên kế hoạch mua sắm bổ sung; sửa chữa, nâng cấp, thanh lý trang thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm; Thực hiện chế độ tài chính - kế toán theo luật định chung của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm; Thực hiện công tác hành chính - quản trị, đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm; Bảo vệ an toàn cơ quan.


 • Điện thoại : 0253.871.418

  Chức năng nhiệm vụ : Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động về các chính sách, quy định của Pháp luật về lao động, việc làm; Giới thiệu việc làm và nơi học nghề cho người lao động có nhu cầu; Cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Phối hợp với Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Phòng đào tạo để thực hiện các biện pháp hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


 • Điện thoại : 0253.777.335

  Chức năng nhiệm vụ : Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động; Quản trị nội dung website "vllangson.vieclamvietnam.gov.vn"; Phối hợp với Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Phòng đào tạo để thực hiện các biện pháp hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


 • Điện thoại : 0253.879.227

  Chức năng nhiệm vụ : Tham mưu, đề xuất với Giám đốc về phương hướng tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; Tư vấn về học nghề cho người lao động; Thực hiện công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp dạy nghề tại Trung tâm hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo khác; Thực hiện việc quản lý nội dung chương trình đào tạo, quản lý quá trình dạy và học theo đúng các quy định của Tổng cục dạy nghề, đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm; Thực hiện việc quản lý học viên trong thời gian lên lớp; Quản lý tốt các trang thiết bị dạy nghề được giao; Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


 • Điện thoại : 0253.719.975

  Chức năng nhiệm vụ : Tổ chức, tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; Phối hợp với Phòng Thông tin tư vấn giới thiệu việc làm, Phòng đào tạo để thực hiện các biện pháp hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.


View trung tâm giới thiệu việc làm lạng sơn in a larger map